زندگی در مدار شمالی
همه در یاد الله

به جای دسته گلی که فردا بر گورم نثار میکنی

امروز به شاخه گلی کوچک یادم کن

به جای سیل اشکی که شاید فردا بر مزارم بریزی

امروز با تبسمی مختصر شادم کن

امروز که در نزد توام مرحتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

                                                                   

                                                  گرفته شده از درددلهای گلارهدوشنبه 8 آبان‌ماه سال 1391 :: 23:53 ::  نویسنده : علی و محدثه
 
 
 
یاد - زندگی در مدار شمالی


زندگی در مدار شمالی

همه در یاد الله

به جای دسته گلی که فردا بر گورم نثار میکنی

امروز به شاخه گلی کوچک یادم کن

به جای سیل اشکی که شاید فردا بر مزارم بریزی

امروز با تبسمی مختصر شادم کن

امروز که در نزد توام مرحتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

                                                                   

                                                  گرفته شده از درددلهای گلارهدوشنبه 8 آبان‌ماه سال 1391 :: 23:53 ::  نویسنده : علی و محدثه
Design By : Mihantheme

یاد - زندگی در مدار شمالی


زندگی در مدار شمالی

همه در یاد الله

به جای دسته گلی که فردا بر گورم نثار میکنی

امروز به شاخه گلی کوچک یادم کن

به جای سیل اشکی که شاید فردا بر مزارم بریزی

امروز با تبسمی مختصر شادم کن

امروز که در نزد توام مرحتی کن

فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت

                                                                   

                                                  گرفته شده از درددلهای گلارهدوشنبه 8 آبان‌ماه سال 1391 :: 23:53 ::  نویسنده : علی و محدثه
Design By : Mihantheme